top of page

Piyano Akordu Hakkında

Piyano akordu tellerin gerilimini ayarlayarak sesler arasındaki uyumu sağlamkla olur.Tunerla (akort aletiyle) yapılan piyano akordu tam olarak doğru sonuç vermez. çünkü rezonans tahtasından kulaklarımıza gelen ses titreşimleri, mekanizmanın özelliğine göre bile farklı işitilebilir. Sesler tek tek bakıldıklarında doğru gözükebilirler fakat bir araya geldiklerinde uyumsuz olabilirler yani entonasyon problemi yaşanması kaçınılmazdır.Tüm bu etkenleri dikkate alarak Kulağımızla Kontrolünü sağlayıp yapacağımız akort doğru akort olacaktır.Piyano Akordu : Tamperaman ses sistemine göre, büyük ve küçük metod denilen iki ayrı metod yardımıyla yapılır. Büyük metodda 440 frekanslı La sesinden ( sol baştan beşinci la, 4. Oktav ) başlanır. Fa ile Si arası bir buçuk oktavlık aralık, beşli ve oktav sesleri alınarak bölünür, sola oktav, sağa beşli alınır. Küçük metodda ise akort dörtlü ve beşli aralıklar yardımı ile yapılır, sola beşli, sağa dörtlü almak suretiyle bir oktavlık mesafe akort edilir. 440 frekanslı La sesinden başlanır 220 frekanslı La sesinde orta kısım tamamlanır. İki metot da ise, belirtilen sesler akort edildikten sonra, akortlanan sesler diğer seslere oktav oktav taşınır. Sağa gidilirken sesler tizleştiğinden, daima bir sonraki oktav sesi, bir evvelkinin iki katı frekansına çekmek gerekir. Sola gidilirken ise tersi uygulanır, sola sesler pestleşir, frekans yarı yarıya düşer. Piyano akordunda dikkat edilecek en önemli husus, beşlileri tam beşli değil de biraz pes yapmaktır. Nedeni ise tam beşli yapıldığında son Re - La beşlisi arasında 6 frekans fazla çıkar. Bu fazlalığı yedirebilmek için, oktav içindeki beşlileri biraz pest almak şarttır. Keman ve piyanodaki beşlilerin farklılığı buradan ileri gelir. Bunlarında nedeni bir oktav ses aralığının 53 koma olmasıdır. Tamperaman ses sistemi ise bir oktavı 12 eşit ses aralığına bölen sistemdir. Nazariyatçılar yarım sesin 4500 koma olduğunu savunurlar, hâlbuki bir yarım ses 4416 koma alınmalıdır. Tampere dizide yarım sesler 4500 koma olarak alındığında bir komalık ses oktavın dışına taşar, oktav 53 komadan 54 komaya yükselir bu da içinden çıkılmaz bir hal yaratır. Bu nedenledir ki o bir komalık farklılık beşlileri biraz pest almak suretiyle oktav içerisindeki seslere yedirilir. Her sesin, 4500 komadan 0.084 koma daha pest olarak alınması gereklidir. Akortlarda, 440 frekanslı diyapazon, akort anahtarı ve surdin kullanılır. İlk sesler 440 frekanslı La diyapazonundan alınan seslere göre akort edilir. Üç telden ikisinin arasına keçe veya lastik surdin sokmak suretiyle susturulur. Tek tel akort edilir, daha sonra diğer teller sırasıyla açılarak akortlanır. İlk üç tel 440 frekanslı La sesine akort edildikten sonra metotlardaki sesler sırasıyla akort edilir, Metotların gösterdiği seyir tamamlandıktan sonra buralarda oluşturulan sesler, sağa ve sola oktav oktav taşınır ve böylelikle bütün tuşlarla ilgili olan sesler akortlanmış olur. İlk akortlanışta birçok sesin düşmüş olması normaldir, ikinci ve üçüncü tekrar edilişinde sesler daha doğru akort edilmiş olacaktır.

bottom of page